top of page
Leeg lokaal

Aanbod derde graad
(5de, 6de en 7de jaar)

Terug naar inhoudstafel
Vierluikfolder_IMI Roosdaal_2023-2024-goedgekeurd.png
klaslokaal

D-finaliteit

Bord met Verschillende Talen
Latijn - Moderne Talen.png

Latijn - Moderne Talen (D)

De richting Latijn - Moderne Talen in de derde graad kan enkel gekozen worden door leerlingen die in de tweede graad al in de studierichting Latijn zaten. Indien je op het einde van de tweede graad goed bent in het inzichtelijk studeren van grotere gehelen en daarnaast interesse hebt en prima resultaten haalt voor de moderne (vreemde) talen, kies je best voor Latijn - Moderne Talen.

In het vak Latijn is er in de eerste plaats continuïteit met de voorbije jaren terug te vinden doordat bijvoorbeeld de grammatica herhaald wordt en de woordenschat wordt uitgebreid. Hierbij wordt ook gekeken naar de link met andere talen en taalsystemen.

​Daarnaast ligt de focus vooral op lectuur, aangevuld met culturele of geschiedkundige achtergrond en de eigenheid van de Romeinen, met ook een grote link tussen de verschillen en gelijkenissen met onze maatschappij.

​Er is een divers aanbod aan teksten die ook binnen verschillende tijdsperiodes zijn te situeren. De klassieke oudheid is daarbij vanzelfsprekend de voornaamste. Ook op het vlak van auteurs en genres is er een grote variëteit (epiek, lyriek, recht, historiografie, …) die aan bod komt.

Binnen deze richting wordt ook ingezet op de talige kwaliteiten van de leerlingen. Kennis en meesterschap van moderne (vreemde )talen is onmisbaar tijdens verdere studies en in het beroepsleven. De leerling leert vlot Franse, Engelse en Duitse teksten lezen en maakt kennis met andere culturen. De basisvaardigheden (spreken, lezen, schrijven en luisteren) worden grondig ingeoefend en hij leert om creatief en genuanceerd om te gaan met woordenschat en grammatica.

Bord met Verschillende Talen

Latijn - Wiskunde (D)

De richting Latijn - Wiskunde in de derde graad kan enkel gekozen worden door leerlingen die in de tweede graad al in de studierichting Latijn zaten. Indien je op het einde van de tweede graad goed bent in het inzichtelijk studeren van grotere gehelen en daarnaast prima resultaten haalt voor wiskunde, kies je best voor Latijn - Wiskunde.

 

In het vak Latijn is er in de eerste plaats continuïteit met de voorbije jaren terug te vinden doordat bijvoorbeeld de grammatica herhaald wordt en de woordenschat wordt uitgebreid. Hierbij wordt ook gekeken naar de link met andere talen en taalsystemen.

Daarnaast ligt de focus vooral op lectuur, aangevuld met culturele of geschiedkundige achtergrond en de eigenheid van de Romeinen, met ook een grote link tussen de verschillen en gelijkenissen met onze maatschappij.

Er is een divers aanbod aan teksten die ook binnen verschillende tijdsperiodes zijn te situeren. De klassieke oudheid is daarbij vanzelfsprekend de voornaamste. Ook op het vlak van auteurs en genres is er een grote variëteit (epiek, lyriek, recht, historiografie, …) die aan bod komt.

Het vak informaticawetenschappen is gelinkt aan het vak wiskunde. Wiskundige technieken aangeleerd tijdens de lessen wiskunde worden in dit vak via numerieke methodes omgezet in programmacode.

Persoon die een wetenschappelijke test uitvoert

Wetenschappen - Wiskunde (D)

Naast de algemene vakken vormen hier uiteraard de wetenschapsvakken en wiskunde de essentie. Je kiest voor deze richting als je sterk bent in wiskunde, wetenschappen en abstract denken. Daarnaast toon je ook interesse in het ontdekken van en leren werken met wetenschappelijke methodes.

Bij aardrijkskunde wordt er gekeken naar de processen die zich in en rondom de aarde afspelen of hebben afgespeeld. De klemtoon wordt gelegd op de vorming van het heelal alsook het landschap op aarde.

Wiskunde Notebook en rekenmachine

Economie - Wiskunde (D)

In deze richting wordt bij het vak economie op een meer analytische manier ingegaan op bepaalde economische principes die in de tweede graad werden behandeld. Het vak maakt de leerling ook vertrouwd met nieuwe economische vraagstukken zoals overheidstussenkomst op competitieve markten, ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product, het geldsysteem, internationale economische betrekkingen en de conjunctuur. In het bedrijfseconomische luik gaat het over ondernemen, toegevoegde waarde creëren en verdelen, samenwerken en prestaties beoordelen. In deze richting wordt inzicht in het economisch functioneren van de menselijke samenleving gekoppeld aan communicatieve vaardigheid in concrete maatschappelijke situaties.

 

De leerlingen in deze richtingen hebben aanleg en interesse voor wiskunde en zijn sterk in abstract denken. Daarnaast is er ook een belangstelling in economische-maatschappelijke fenomenen vereist en dient men te beschikken over de capaciteiten om informatie te structureren en te verwerken.

 

Het vak informaticawetenschappen is gelinkt aan het vak wiskunde. Wiskundige technieken aangeleerd tijdens de lessen wiskunde worden in dit vak via numerieke methodes omgezet in programmacode.

Een mobiele telefoon vasthouden

Economie - Moderne Talen (D)

In deze richting wordt bij het vak economie op een meer analytische manier ingegaan op bepaalde economische principes die in de tweede graad werden behandeld. Het vak maakt de leerling ook vertrouwd met nieuwe economische vraagstukken zoals overheidstussenkomst op competitieve markten, ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product, het geldsysteem, internationale economische betrekkingen en de conjunctuur. In het bedrijfseconomische luik gaat het over ondernemen, toegevoegde waarde creëren en verdelen, samenwerken en prestaties beoordelen. In deze richting wordt inzicht in het economisch functioneren van de menselijke samenleving gekoppeld aan communicatieve vaardigheid in concrete maatschappelijke situaties.

Kennis van moderne talen is onmisbaar tijdens verdere studies en in het beroepsleven. De leerling leert vlot Franse, Engelse en Duitse teksten lezen en maakt kennis met andere culturen. De basisvaardigheden (spreken, lezen, schrijven en luisteren) worden grondig ingeoefend en hij leert om creatief en genuanceerd om te gaan met woordenschat en grammatica.

 

De leerlingen in deze richtingen hebben ook een belangstelling in economische-maatschappelijke fenomenen en beschikken over de capaciteiten om informatie te structureren en te verwerken.

Sollicitatiegesprekken

Humane Wetenschappen (D)

Je kiest voor Humane Wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.

In de studierichting Humane wetenschappen bouw je verder op de inzichten uit de sociologie en gedragswetenschappen, filosofie en kunstbeschouwing. Daarbij wordt een accent gelegd op communicatieve vaardigheden.

 

Alle studierichtingen van de doorstroomfinaliteit (D-finaliteit) bereiden enkel voor op verder studeren in het hoger onderwijs. De leerplannen zijn zo opgemaakt dat elke studierichting in principe voorbereidt op alle vormen van hoger onderwijs. De uitwegen na deze studierichting zijn ruim. Enkel verder studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke richtingen is niet evident. De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de menswetenschappelijke richtingen van het hoger onderwijs.

Belangrijke vakken zijn:

Sociologie en gedragswetenschappen:

In dit vak ligt de focus op sociale vorming waarbinnen wordt gekeken hoe de mens als uniek en relationeel wezen zijn plaats zoekt in deze samenleving. Daarnaast leren leerlingen vanuit een wetenschappelijke bril kijken naar de complexe en veelzijdige samenleving. Ze worden hierbij uitgenodigd in dialoog te gaan en om zich intercultureel te vormen om zo een meer gastvrije en rechtvaardige wereld te creëren.

Kunstbeschouwing

Binnen het vak kunstbeschouwing wordt gestreefd naar een integratie van culturele vorming, maatschappelijke & historische vorming en talige vorming.

Uitgebreide filosofie:

Leerlingen leren de betekenis van filosofische termen en weten hoe ze die concepten kunnen toepassen in een argumentatie. Ze ontwikkelen zich ook als sociale en culturele wezens door dit vak heen, terwijl dialoog steeds centraal staat.

Statistiek:

Door middel van statistiek leren leerlingen om gegevens te analyseren door gebruik te maken van statistische concepten en procedures

Engels Japans woordenboek

Moderne Talen (D)

Binnen deze richting wordt ingezet op de talige kwaliteiten van de leerlingen. Naast de standaardtalen (Nederlands, Engels, Frans) wordt ook ingezet op twee extra vreemde talen, Duits en Spaans. Binnen al deze talen ligt niet enkel de nadruk op de talige vorming, maar ook culturele en sociale vorming hebben een belangrijke plaats.

Om voor deze richting te kiezen moet de leerling niet alleen sterk zijn voor de vreemde talen, maar moet er ook een goede score behaald worden voor Nederlands.

Binnen het vak taaltechniek en taalredactie wordt er vooral gewerkt rond sociale, maatschappelijke en culturele vorming. Het kritische reflecteren over (massa)media, communicatie en taaltechnologie geeft de leerlingen de mogelijkheid om wijs om te gaan met media en om hun communicatie- en digitale mogelijkheden te verruimen. Er is ook aandacht voor het eigen mediagebruik, de eigen cultuur en die van de ander.

Vergadering

Bedrijfswetenschappen (D)

De richting Bedrijfswetenschappen is een domeingebonden economische richting waarbinnen grotendeels dezelfde vakinhoud voor economie wordt gezien als binnen de richting Economie, maar dit wordt over meer lesuren gespreid. Alles wordt ook op een minder abstract niveau behandeld en wordt meer geïllustreerd aan de hand van concrete en realistische situaties.

Er wordt gekeken naar thema’s zoals ‘De consument en producent in relatie tot de economische wereld’, ‘Marktwerking en de rol van de overheid en (internationale) organisaties’, ‘Internationale handel en economische relaties’ en ‘De werking van ondernemingen en organisaties’.

Verder wordt er ook tijd voorzien voor een mini-onderneming waar leerlingen ondernemer worden en een eigen miniatuurbedrijf oprichten waarbij wordt vertrokken van een ondernemingsidee dat vervolgens gecommercialiseerd wordt. O.a. administratie, kapitaal en personeel zijn belangrijke aspecten die hierbij aan bod komen.

Binnen het vak informaticawetenschappen draait alles rond het gestructureerd bewaren van data in relationele databanken en het bevragen en analyseren van die data.

klaslokaal

D/A-finaliteit

In een vergadering

Commerciële Organisatie (D/A)

Interesseert de organisatie van een bedrijf je? Ben je geïnteresseerd in de handelswereld? Werk je graag met de computer? Dan is deze richting iets voor jou.

 

De studierichting Commerciële Organisatie biedt een brede commerciële opleiding. Binnen het hoofdvak met dezelfde naam ligt de nadruk op zaken zoals bezoekers onthalen, artikels presenteren en professioneel communiceren met klanten. Dit zijn eveneens competenties in functie van de toekomstige relatie met bezoeker of klant. Samenleven en samen werken in een wereld die gekenmerkt wordt door diversiteit daagt leerlingen uit om in de school en op de externe werkplek constructief samen te leven en werken met elkaar.

De bedrijfsgerichte component van deze studierichting kan niet los gezien worden van het verwerven van digitale competenties. Daarom wordt er ook een extra uur ICT voorzien.

Kleuren in het Engels

Taal en Communicatie (D/A)

In deze studierichting focus je op de praktische toepassing van verschillende talen. De nadruk ligt niet enkel op de talige vorming, maar ook culturele en sociale vorming hebben een belangrijke plaats binnen de talen. Je geeft presentaties, werkt communicatieprojecten grondig uit en leert vlot met allerlei moderne media werken. Dit geldt zowel voor de Nederlandse taal, als voor de moderne vreemde talen (Frans, Engels en Duits).

 

Kies je voor deze richting, dan ben je gedreven om taal vlot, creatief en nauwkeurig te gebruiken in heel veel concrete situaties. In de wereld van morgen zal taal in al haar verschijningsvormen alleen nog maar aan belang winnen. Taalsterke mensen zijn erg gegeerd in heel veel beroepssectoren.

 

In het vak taallabo gaan de leerlingen op een actieve en creatieve wijze om met de taal. Zij verhogen via gerichte opdrachten hun taalvaardigheid waarbij ze gebruik maken van de verschillende media.

Familieband

Opvoeding en Begeleiding (D/A)

In deze richting binnen de sociale en maatschappelijke sector ligt de focus op hoe de mens – en het kind in het bijzonder – als uniek en relationeel wezen zijn plaats zoekt in deze samenleving. Leerlingen leren zichzelf en het kind kennen als persoon en als een knooppunt van relaties.

 

Met oog voor de kwetsbaarheid van de ander en zichzelf worden leerlingen uitgedaagd om empathisch en genereus in relatie te treden tot het kind en zijn netwerk. Ze leren als persoon en kinderbegeleider hun weg en plaats vinden in de complexe en veelzijdige samenleving en in het welzijnslandschap in het bijzonder.

Commercieel Team op het Werk

Commerciële Organisatie (D/A)

Interesseert de organisatie van een bedrijf je? Ben je geïnteresseerd in de handelswereld? Werk je graag met de computer? Dan is deze richting iets voor jou.

De studierichting Commerciële Organisatie biedt een brede commerciële opleiding. Binnen het hoofdvak met dezelfde naam ligt de nadruk op zaken zoals bezoekers onthalen, artikels presenteren en professioneel communiceren met klanten. Dit zijn eveneens competenties in functie van de toekomstige relatie met bezoeker of klant. Samenleven en samen werken in een wereld die gekenmerkt wordt door diversiteit daagt leerlingen uit om in de school en op de externe werkplek constructief samen te leven en werken met elkaar.

De bedrijfsgerichte component van deze studierichting kan niet los gezien worden van het verwerven van digitale competenties. Daarom wordt er ook een extra uur ICT voorzien.

klaslokaal

A-finaliteit

Ondersteuningsoproep

Onthaal, Organisatie en Sales (A)

Binnen deze studierichting komen de componenten tekstverwerking (met elektronisch publiceren), toegepaste informatica (gegevens-beheer en rekenblad) en secretariaatsvaardig-heden (postbehandeling, onthaal, telefoneren, …) aan bod.

 

De taalvakken leggen vooral de klemtoon op het onderdeel zakelijke communicatie in een bedrijfsgerichte functionele aanpak en context. In de communicatie is het overbrengen van correcte informatie cruciaal.

 

Profiel van de richting

  • · De zakelijke communicatie vormt een belangrijk onderdeel in deze richting.

  • · Het bedrijfsgerichte deel van de opleiding besteedt aandacht aan de verschillende uitvoerende secretariaatstaken, eenvoudige commerciële verrichtingen verwerkt in een boekhoudpakket en de logistieke vorming.

  • · Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor beroepsvaardigheden zoals huisstijl en toepassing van BIN-normen en attitudes zoals ordelijk en nauwkeurig zijn, zin voor initiatief en stressbestendigheid.

 

Profiel van de leerling

  • · Interesse voor zittend uitvoerend administratief werk en voor logistiek.

  • · Correctheid, stiptheid en computervaardigheid.

  • · Sociaal aangelegd zijn en initiatief durven nemen.

Zorgen voor de kinderen

Basiszorg en Ondersteuning (A)

In deze studierichting neemt maatschappelijke vorming een centrale plaats in. Er is aandacht voor een totaalvisie op warme zorg en begeleiding. Tijdens de opleiding leren de leerlingen geleidelijk aan om te gaan met de afweging tussen individuele en collectieve belangen. Dat vraagt een reflecterende en een kritische houding ten opzichte van geldende waarden en normen.

 

Aansluitend daarbij en om tot reflectie te komen, komen ook sociale en communicatieve vorming aan bod. De leerlingen zullen op een professionele wijze communiceren en samenwerken met zorgvragers, familieleden en sociaal netwerk, teamleden en leidinggevenden in combinatie met een empathische houding. Dat maakt het mogelijk sneller inzicht te verwerven in de wensen en de noden van zorgvragers.

 

De studierichting Basiszorg en ondersteuning vergt niet alleen cognitieve inspanningen van leerlingen; een hele reeks vaardigheden vereist ook lichamelijke vorming. Leerlingen besteden aandacht aan een gezonde levensstijl waarbij zij zich bewust zijn van de noodzaak van een goede fysieke conditie om alle competenties te kunnen realiseren.

 

De technische vorming van de leerlingen bestaat uit het leren hanteren van moderne technologie, ICT in functie van de zorg en verschillende hulpmiddelen waarvan gebruik wordt gemaakt om de verschillende (technische) vaardigheden uit te voeren.

bottom of page