top of page
Leeg lokaal

Aanbod derde graad
(5de, 6de en 7de jaar)

Vanaf het schooljaar 2023-2024 start de modernisering in het vijfde jaar. Momenteel zijn wij nog in afwachting van bepaalde goedkeuringen voor ons studieaanbod. Hieronder vinden jullie een potentieel overzicht.

Terug naar inhoudstafel

*In afwachting van goedkeuring programmatieaanvraag. Zodra goedgekeurd zullen deze richtingen in 2024-2025 in het 6de jaar uiteraard ook aangeboden worden. Volg de updates hierover op onze website en sociale media.

In 2022-2023 kunnen leerlingen in het ASO kiezen tussen Wetenschappen-Wiskunde, Humane Wetenschappen en Economie-Moderne Talen.

In het TSO kunnen leerlingen een keuze maken tussen Marketing en Ondernemen (Handel) of Office Management en Communicatie (Secretariaat-Talen).

In het BSO biedt IMI de richting Kantoor aan en voor het 7de jaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer.

Terug naar inhoudstafel

Minimumlestabellen (vanaf schooljaar 2023 - 2024)

In het onderstaande document zijn de minimumlessentabellen zoals goedgekeurd door Katholiek Onderwijs Vlaanderen terug te vinden. Deze kunnen nog wijzigen door de definitieve en schooleigen invulling van de vrije ruimte, wat betekent dat bijvoorbeeld bepaalde vakken meer lestijden kunnen krijgen of dat er bepaalde vakken toegevoegd kunnen worden aan het lesprogramma. Zodra de beslissingen hierover genomen zijn, passen we de lessentabellen aan.

klaslokaal

ASO

Pipetting Monsters en Test Tube
3de graad ASO Wetenschappen Wiskunde.PNG

Klik op de lessentabel om te vergroten.

Wetenschappen - Wiskunde

Naast de algemene vakken vormen hier uiteraard de wetenschapsvakken en wiskunde de hoofd-moot.

Bij aardrijkskunde wordt de klemtoon gelegd op de uitdieping van de inzichten en processen die leiden tot de landschapsvorming en regionale differentiatie. Bij biologie wordt bestudeerd hoe de organismen als individu en als soort zichzelf in stand houden. In het vijfde jaar gaat de leerstof voor wat betreft chemie over de structuur van atomen en moleculen en de materieaspecten worden verder uitgediept. In het zesde jaar worden de chemische reacties in al hun aspecten bekeken en bestudeert men de belangrijkste reactiesoorten van de organische chemie. Tot slot worden bij fysica de wetten waaraan natuurverschijnselen zijn verbonden bestudeerd via waarnemingen en experimenten.

Profiel van de richting

 • Abstract, formeel denken.

 • Exact – wetenschappelijke vorming.

 • In elk wetenschappelijk vak gaat er tijd en aandacht naar het verzamelen van feitenmateriaal en naar de inzichtelijke verwerking ervan.

 • Werken volgens één of meer fasen uit de wetenschappelijke methode (zien en formuleren van het probleem, opstellen van een hypothese, toetsen van de hypothese door experimenten, beredeneren van de vaststelling, het formuleren van besluiten).

 • Stilstaan bij de wonderbare samenwerking tussen de verschillende componenten in de wetenschappen.

Profiel van de leerling

 • Aanleg en interesse hebben voor wiskunde.

 • De nodige aanleg hebben voor inductief en deductief denken.

 • Beschikken over voldoende abstractievermogen.

 • Nauwgezet kunnen werken.

Keuzevakken:

 

Pool wiskunde

 • 2 uur Science & Techology

 

Pool moderne talen

 • 2 uur wiskunde (tot 8 uur)

Humane Wetenschappen

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren. In de studierichting Humane wetenschappen krijg je een inleiding in gedrags- en cultuurwetenschappen, die in de derde graad verder worden uitgediept. Daarbij wordt een accent gelegd op communicatieve vaardigheden.

Alle studierichtingen van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) bereiden enkel voor op verder studeren in het hoger onderwijs. De leerplannen zijn zo opgemaakt dat elke studierichting in principe voorbereidt op alle vormen van hoger onderwijs. De uitwegen na deze studierichting zijn ruim. Enkel verder studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke richtingen is niet evident. De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de menswetenschappelijke richtingen van het hoger onderwijs. Belangrijke vakken zijn:

Cultuurwetenschappen:

Binnen dit vak bestudeer je het functioneren en de rol van organisaties in de samenleving; de beïnvloedende factoren, structuren en functies van communicatie; opvattingen over identiteit, cultuur en beschaving in verschillende samenlevingen; verschillende mens- en wereldbeelden; de relatie tussen cultuur en wetenschap, techniek en samenleving; kunstvormen en hun rol bij veranderingen in de samenleving; de ontwikkeling, vormgeving, kenmerken en principes van waarden en normen.

Gedragswetenschappen:

Binnen dit vak bestudeer je verschillende organisatievormen waartoe de mens als individu behoort; de factoren die de communicatie tussen mensen mogelijk maken en beïnvloeden; de ontwikkeling van het individu en de dynamiek van sociale groepen en cultuursystemen; de samenhang tussen en de onderlinge beïnvloeding van individu, groepen en samenleving; het ontstaan, de aard, de functies en de expressie van emoties en het omgaan met lichamelijkheid; de wijze waarop waarden en normen in sociale gemeenschappen worden overgedragen.

Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Accenten liggen op het ontwikkelen van: communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, …); competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …); interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

Vrouwelijke leraar tijdens een wiskundeles
3de graad ASO Humane Wetenschappen.PNG

Klik op de lessentabel om te vergroten.

Solderen circuit board
3de graad ASO Economie Moderne Talen.PNG

Klik op de lessentabel om in te vergroten.

Economie - Moderne Talen

In deze richting wordt bij het vak economie op een meer analytische manier ingegaan op bepaalde economische principes die in de tweede graad werden behandeld. Het vak maakt de leerling ook vertrouwd met nieuwe economische vraagstukken zoals overheidstussenkomst op competitieve markten, ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product, het geldsysteem, internationale economische betrekkingen en de conjunctuur. In het bedrijfseconomische luik gaat het over ondernemen, toegevoegde waarde creëren en verdelen, samenwerken en prestaties beoordelen.

Kennis van moderne talen is onmisbaar tijdens verdere studies en in het beroepsleven. De leerling leert vlot Franse, Engelse en Duitse teksten lezen en maakt kennis met andere culturen. De basisvaardigheden (spreken, lezen, schrijven en luisteren) worden grondig ingeoefend en hij leert om creatief en genuanceerd om te gaan met woordenschat en grammatica.

Profiel van de richting

 • In deze richting wordt inzicht in het economisch functioneren van de menselijke samenleving gekoppeld aan communicatieve vaardigheid in concrete maatschappelijke situaties.

 

Profiel van de leerling

 • Sterk zijn in moderne talen.

 • Belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen, maar ook voor de verschillende waarden, normen en attitudes die nodig zijn in het bedrijfsleven zoals bv. communicatie, creativiteit, flexibiliteit, …

 • Vooral de praktische elementen uit de wiskunde willen leren kennen.

 • Informatie kunnen structureren en verwerken en naast teksten ook tabellen en grafieken kunnen interpreteren.

 

Keuzevakken:

Pool wiskunde

 • 2 uur wiskunde (tot 5 uur)

 • 1 uur statistiek (binnen de vrije keuze)

 

Pool moderne talen

 • 2 uur Spaans

Wetenschappen-Wiskunde (ASO)
Humane Wetenschappen (ASO)
Economie - Moderne Talen (ASO)
klaslokaal

TSO

Een teamgesprek in een handelskamer
3de graad TSO Marketing en Ondernemen.PNG

Klik op de lessentabel om te vergroten.

Marketing en Ondernemen (Handel)

Interesseert bedrijfseconomie jou? Ben je geïnteresseerd in de handelswereld? Wil je ook een algemene taalopleiding? Werk je graag met de computer? Dan is deze richting iets voor jou.

De studierichting Marketing & Ondernemen (vorige benaming: handel) biedt een brede commerciële opleiding. De nadruk ligt op het vak bedrijfseconomie (9 uur). Hier leer je een handelsonderneming kennen in al haar facetten, bv. de kenmerken van een goed ondernemer en zijn relaties tot de andere stakeholders: klanten, leveranciers, overheid, banken, buurtbewoners, … Ook de belangrijke aspecten bij de oprichting van een onderneming en de marketing ervan (product, plaats, prijs, promotie) komen aan bod. Dit alles wordt zowel theoretisch als praktisch benaderd.

Je raakt vertrouwd met commerciële en administratieve verrichtingen zoals aankoop en verkoop, voorraadadministratie, … Boekhouden is hier slechts een onderdeel van een ruimer economisch geheel. Daarnaast kom je in het vak bedrijfseconomie meer te weten over recht, zakelijke communicatie en toegepaste informatica. Je leert er werken met het geïntegreerd kantoorpakket Office. Ten slotte krijg je ook een stevig pakket talen. De nadruk ligt hier op toegepaste talenkennis (vaardigheden) in relatie tot de bedrijfseconomische wereld.

In het zesde jaar zal je ook een heel schooljaar werken aan je GIP.

Wat verwachten wij van jou?

 • Bijzondere interesse hebben in bedrijfseconomie.

 • Commercieel ingesteld zijn.

 • Graag met computer werken.

 • Ordelijk en nauwkeurig werken.

Office Management en Communicatie
(Secretariaat-Talen)

Heb je een enorme aanleg voor talen? Ben je geïnteresseerd in de handelswereld en zakelijke communicatie? Zie je een job als bediende of secretaris(esse) wel zitten? Of wil je verder studeren in het hoger onderwijs (professionele bachelor/master)? Dan is deze richting iets voor jou.

Het vak secretariaat vormt een eerste luik van deze studierichting. Commerciële en admini-stratieve vorming komen er ruim aan bod. Je zal bovendien je ICT-kennis uitbreiden. Hierdoor verwerf je de nodige bagage om je als secretaris (esse) in te werken in de globale administratie van ondernemingen of diensten.

Daarnaast zijn de talen een sterke pijler in deze richting. De nadruk ligt hierbij op de vier vaardigheden (luisteren, spreken, lezen en schrijven). Je zal de talen vooral op een prak-tische manier leren, waarbij schrijven en spreken heel belangrijk zijn.

Naast de algemene talenkennis komt ook zakelijke communicatie aan bod in de ver-schillende talen. Je leert vlot en foutloos schrijven, maar ook communiceren via telefoon en brieven. Hier leer je ook jezelf en klasgenoten evalueren aan de hand van beoordelingsschema’s. Zo doe je de nodige zelfkennis op en kan je je aanpassen of verbeteren.

In het zesde jaar zal je ook een heel schooljaar werken aan je GIP.

 

Wat verwachten wij van jou?

 • Bijzondere aanleg voor en interesse hebben in talen.

 • Communicatief zijn.

 • Over secretariële vaardigheden beschikken.

 • Graag met computer werken.

 • Ordelijk en nauwkeurig werken.

 • Stressbestendig zijn.

Op kantoor
3de graad TSO Office Management en Communicatie.PNG

Klik op de lessentabel om te vergroten.

Marketing en Ondernemen (TSO)
Office Management en Communicatie (TSO)
klaslokaal

BSO

Zakelijke bijeenkomst
3de graad BSO Kantoor.PNG

Klik op de lessentabel om te vergroten.

Kantoor

Het vak secretariaat is het integratievak met de componenten tekstverwerking (met elektronisch publiceren), toegepaste informatica (gegevens-beheer en rekenblad) en secretariaatsvaardig-heden (postbehandeling, onthaal, telefoneren, …).

De taalvakken leggen vooral de klemtoon op het onderdeel zakelijke communicatie in een bedrijfsgerichte functionele aanpak en context. In de communicatie is het overbrengen van correcte informatie cruciaal.

In het vak logistiek worden de leerlingen opgeleid tot het uitoefenen van een uitvoerende functie in een magazijnafdeling van een bedrijf. Een afdeling voorraad met de daar bijhorende administratie van materialen voor intern gebruik is echter ook mogelijk in de non-profit sector. De leerlingen moeten in staat zijn om onder begeleiding routinematige werkzaamheden te verrichten op het gebied van ontvangst, uitgaande retouren en binnenkomende retouren van goederen.

Profiel van de richting

 • De zakelijke communicatie vormt een belangrijk onderdeel in deze richting.

 • Het bedrijfsgerichte deel van de opleiding besteedt aandacht aan de verschillende uitvoerende secretariaatstaken, eenvoudige commerciële verrichtingen verwerkt in een boekhoudpakket en de logistieke vorming.

 • Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor beroepsvaardigheden zoals huisstijl en toepassing van BIN-normen en attitudes zoals ordelijk en nauwkeurig zijn, zin voor initiatief en stressbestendigheid.

 

Profiel van de leerling

 • Interesse voor zittend uitvoerend administratief werk en voor logistiek.

 • Correctheid, stiptheid en computervaardigheid.

 • Sociaal aangelegd zijn en initiatief durven nemen.

Kantoor (BSO)

Kantooradministratie en Gegevensbeheer (7de jaar)

In het IMI kan de leerling ook kiezen voor een 7de jaar Kantooradministratie en Gegevensbeheer.

 

In het vak Integrale Projecten doen de leerlingen in een kantoorsimulatie administratief werk in een virtuele werkomgeving: wat in een bedrijf gebeurt, wordt ook hier uitgevoerd: administratie in verband met aankopen, verkopen, bestellingen, facturatie in het boekhoudpakket, promotie via mailing, … De aandacht van de leerlingen concentreert zich volledig op documenten en procedures, m.a.w. het actieterrein van de boekhoudkundige bediende en de secretariaatsmedewerker.

Hoge gebouwen
3de graad BSO specialisatiejaar.PNG

Klik op de lessentabel om in te vergroten.

Kantooradministratie en Gegevensbeheer (7de jaar)
bottom of page