Historiek

1879: onze voorgeschiedenis

De vroegste ontstaansgeschiedenis van onze school brengt ons terug in 1879 toen pastoor Hendrik Van Eyndhoven aan Den Dries een vrije school oprichtte. We bevinden ons midden in de schoolstrijd: vrije scholen mochten niet meer gesubsidieerd worden en godsdienst mocht in de gemeentescholen alleen nog buiten de schooluren onderwezen worden. Als gevolg hiervan was er een massale verhuis van leerlingen van de gemeenteschool naar de vrije school die toen op Den Dries gehuisvest was (en onder toezicht stond van de pastoor van Pamel). Door dit gigantisch succes moest deze vrije school vrijwel meteen uitkijken naar een ruimer gebouw dat op de Kapelleweide werd gebouwd en in 1881 in gebruik werd genomen.

In 1884 werd de onderwijswetgeving veranderd waardoor godsdienst opnieuw in de gemeenteschool mocht onderwezen worden. Als gevolg hiervan stuurden vele ouders hun kinderen terug met een gerust gemoed naar de gemeenteschool. Daardoor kwam de vrije school op de Kapelleweide amper vijf jaar na haar oprichting al in moeilijkheden. Pastoor Van Eyndhoven nam contact op met de zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar met de vraag om de school een nieuwe bestemming te geven. In 1891 werd een klooster gebouwd en op 4 oktober 1892 heropenden de zusters de vrije school feestelijk.

1892: de Zusters van Vorselaar starten met een vrije school

Die vrije school moet je je wel anders voorstellen dan vandaag: er waren drie graadklassen waar telkens één zuster les gaf. Bedenk ook dat in die tijd graadklassen met 50 tot 100 leerlingen geen uitzondering waren!

De daaropvolgende jaren groeide de school door het idealisme en de gedreven inzet van de zusters: zij breidden de school achtereenvolgens uit met een bewaarschool (1893), een slaapzaal (1901), een vierdegraadsklas (1923), een eetzaal (1931). Ook in de gemeente waren de zusters actief met de start van een kleuterklas in de gemeenteschool van Poelk (1939), de bouw van een kleuterschool in Pamel (1959), en de overname van een kleuterklas in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek (1975). In al die jaren telde onze plaatselijke congregatie dan ook tussen de 10 en 13 inwonende zusters! Bovendien zorgden deze zusters voor een hoog onderwijspeil door hun pedagogische vorming in de normaalschool van de congregatie te Vorselaar!

1947: de vrije school krijgt de naam ‘Immaculata Maria-instituut’

Voor de oudste kinderen organiseerden de zusters na het zesde leerjaar een vierde graad waar zij snit en naad kregen. In 1947 werd officieel gestart met de Technische en Beroepsschool Immaculata Maria-instituut met Snit en naad en Huishoudkunde. Negen jaar later (1956) werd dit aangevuld met een handelsafdeling ‘om de kinderen de gelegenheid te geven middelbaar onderwijs te ontvangen en hen alzo meer beroepsmogelijkheden te geven’. Achtereenvolgens kwamen er zo volgende studierichtingen bij: de afdeling Bureelwerken (1965), Vernieuwd Secundair Onderwijs met een A- en B-stroom (1984), 7 Kantoor (1985), ASO (1986), Handel-Talen (2005), Secretariaat-Talen (2005).

Voor wie van weetjes houdt

 • 1921: de eerste vrouwelijke lekenleerkracht doet haar intrede
 • 1963: de eerste mannelijke leerkrachten ‘worden bij gebrek aan vrouwelijke leerkrachten aangenomen voor de vakken Muziek en Dictie’
 • 1959: het B-gebouw wordt gebouwd (alleen de linkervleugel met de eerste verdieping)
 • 1964: op het B-gebouw wordt een tweede verdieping gebouwd en de vleugel achteraan wordt uitgebreid met klaslokalen en bureau voor de directie en secretariaat.
 • 1972: in de kloostertuin wordt een turnzaal met 3 klassen voor de lagere school gebouwd.
 • 1983: aan de overkant wordt een eerste nieuwbouw opgetrokken (= A-gebouw rechterdeel)
 • 1984: een zware brand vernielt de turnzaal in de kloostertuin; het gebouw mag niet herbouwd worden omdat het niet bereikbaar is voor de brandweer.
 • 1987: aan de overkant wordt een tweede nieuwbouw opgetrokken met speelplaats (= A-gebouw linkerdeel)
 • 1998: aankoop Delhaize waar de kleuterafdeling van de lagere school onderdak krijgt
 • 2007: de laatste zusters verhuizen waardoor het klooster komt leeg te staan.
 • 2010: het secundair richt in het klooster een muzieklokaal en een lokaal voor technologische opvoeding in.
 • 2013: uitbreiding van de kleuterschool in Pamel tot een volwaardige kleuterschool waar alle kleuters onderdak kunnen vinden.
 • 2014: voorziene start van de bouw van een sporthal met turnzaal en 5 klaslokalen in de tuin van de voormalige kleuterschool (Delhaize)

De betekenis van onze schoolnaam

De Onbevlekte Ontvangenis van Maria gaat terug op een eretitel die door de Franciscanen aan Maria werd gegeven en waarmee de bijzondere status van Maria werd beklemtoond. In 1854 werd dit dogma afgekondigd en werd de feestdag hiervoor vastgelegd op 8 december. Dit dogma van de Onbevlekte Ontvangenis wordt vaak verward met een ander dogma: nl. dat van de maagdelijkheid van Maria. Dit betreft de geboorte van Jezus zonder voorafgaande gemeenschap met een/haar man, Jozef. Daarover gaat het dus zeker niet!

Waarover gaat het dan wel? Dit dogma bepaalt dat Maria verwekt werd en ter wereld kwam zonder met de erfzonde te zijn bevlekt. Maria werd met onbevlekte ziel ontvangen in de schoot van haar moeder, Anna. De feestdag werd bepaald op 8 december omdat Maria volgens de traditie 9 maanden later is geboren, nl. op 8 september. Het Dogma omschrijft verder dat op de ziel van Maria reeds tevoren door God de zuiverende werking van de toekomstige verlossing door haar Zoon Jezus Christus werd toegepast. Verder betekent dit dat Maria als uitverkorene de enige mens in heel de geschiedenis is wiens ziel nooit met enige zonde bevlekt geweest is, dus zelfs niet met de erfzonde.

Heeft deze betekenis ook enige waarde voor onze school? Wij geloven dat elke jongere maximale kansen moet krijgen om zich te ontplooien. Dat doen we vanuit het besef dat elke jongere alle kansen moet krijgen zich te ontplooien, ongeacht zijn afkomst of intelligentie. Zoals de katholieke kerk gelooft dat Maria een bevoorrechte plaats had, geloven wij dat elke jongere een bevoorrechte rol kan vervullen in zijn leven. Deze taak ontdek je wanneer je je mogelijkheden tot het uiterste benut. Dit verwijst naar de onschuld van Maria. In onze missie schrijven we dat we elke jongere die kiest voor ons opvoedingsproject willen helpen om een eigen plaats te vinden op onze school.

Hieronder nog een aantal foto’s uit vervlogen tijden …